Na een aantal maanden voorbereiding zijn wij van plan om een Werkgroep Vergoeding Vraagstukken (WG) medtech SaaS AI op te richten.  Initiatiefnemers van deze WG zijn: Dr Frans van Andel en Mr Ron de Graaff.

 

Waarom een WG voor SaaS AI medtech technologie  

Er worden momenteel veel medtech op AI ontwikkelde software systemen ontwikkeld met het doel het diagnostisch of behandelproces te verbeteren bij kanker, CVD en andere ziekten of om als leermiddel te worden ingezet.

Het uitgangspunt voor vergoeding van dergelijke systemen is dat als deze een gelijke werking hebben als standaard systemen, de vergoeding hetzelfde kan zijn. Het probleem van veel diagnostische SaaS AI systemen is echter dat deze standaard diagnostiek of behandeling niet vervangen, maar aanvullen en zodoende de accuraatheid verbeteren. Het probleem bij vergoeding van dergelijke systemen is dat de vergoeding voor standaard diagnostiek of behandeling niet beschikbaar is voor de SaaS AI applicatie (want deze wordt door de standaard diagnostiek of behandeling geclaimd) en de vraag is dan ook wat een “aangemeten vergoeding” voor het SaaS AI systeem zou kunnen zijn. Omdat vrijwel alle partijen met dergelijke systemen, waar wij momenteel mee werken, met dezelfde vraagstellingen zitten, richten wij een WG voor dergelijke vergoeding problematiek op.

Werkagenda van de WG SaaS AI medtech technologie

De voorlopige agenda van de werkzaamheden van de WG is als volgt: 

  • In kaart brengen en analyse van de vraagstellingen omtrent market access, prijzen en vergoedingen van leden van de werkgroep met medtech SaaS AI software systemen;
  • Analyse standpunt m.b.t tot vergoeding van dergelijke systemen vanuit ZIN, ZN en patiënten- en beroepsorganisaties;
  • Formulering van een generieke market access aanpak betreffende technische en andere aspecten;
  • Overleg met ZIN, ZN en patiënten- en beroepsorganisaties betreffende vastgestelde knelpunten en te verwachten aanpak

De werkgroep is uitsluitend bestemd voor het benoemen van zaken die alle leden aangaan. 

Voor market access trajecten van individuele deelnemers kan individuele begeleiding worden verstrekt

Volgende stappen

Een aantal aangeschreven partijen heeft al aangegeven in de WG te willen plaatsnemen. Voor een aantal is dit plan nieuw. Graag uw interesse aanmelden door een email te sturen aan Frans van Andel (frans@heapbv.nl) en/of Ron de Graaff (info@seijgraaf.nl).

Voor ons is de volgende stap een eerste vergadering te beleggen en dit willen we het liefst fysiek organiseren. Planning eind september, begin oktober 2023.

After several months of preparation, we plan to set up a Working Group on Reimbursement Issues (WG) medtech SaaS AI. Initiators of this WG are: Dr Frans van Andel and Mr Ron de Graaff.

Why a WG for SaaS AI medtech technology

Many medtech AI-based software systems are currently being developed with the aim of improving the diagnostic or treatment process in cancer, CVD and other diseases or to be used as a learning tool.

The starting point for reimbursement of such systems is that if they have the same effect as standard systems, the reimbursement can be the same. The problem with many diagnostic SaaS AI systems, however, is that they do not replace standard diagnostics or treatment, but supplement it and thus improve accuracy. The problem with reimbursement of such systems is that the reimbursement for standard diagnostics or treatment is not available for the SaaS AI application (because it is claimed by the standard diagnostics or treatment) and the question is therefore what constitutes a “measured reimbursement” for the SaaS AI system could be. Because almost all parties with such systems that we currently work with, have the same questions, we set up a WG for such reimbursement issues.

Work agenda of the WG SaaS AI medtech technology

The provisional agenda of the work of the WG is as follows:

  • Mapping and analyzing the questions regarding market access, prices and reimbursements of members of the working group with medtech SaaS AI software systems;
  • Analysis of the point of view regarding reimbursement of such systems from ZIN, ZN and patient and professional organisations;
  • Formulation of a generic market access approach regarding technical and other aspects;
  • Consultation with ZIN, ZN and patient and professional organizations regarding identified bottlenecks and expected approach

The working group is exclusively intended for the purpose of identifying matters that concern all members. Individual guidance can be provided for market access processes of individual participants

Next steps

A number of parties have already indicated that they wish to take part in the WG. For some, this plan is new. Please register your interest by sending an email to Frans van Andel (frans@heapbv.nl) and/or Ron de Graaff (info@seijgraaf.nl).

For us, the next step is to organize a first meeting and we prefer to organize this physically. Planning end of September, beginning of October 2023.